Resurse umane

În anul școlar 2017 - 2018 în școala noastra activează :

Număr total de cadre didactice

Număr de norme întregi /posturi

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învățământ

Număr de cadre didactice titulare ale unității de învățământ

Număr de cadre didactice calificate /procent din numărul total al cadrelor didactice

Modalitatea angajării pe post

70

52

55

38

67/ 96%

Titularizare = 35

Detașare = 1

Transfer = 3

Suplinire = 27

Pensionari = 3

Asociați = 1

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat:

Număr personal didactic

Cu doctorat

gradul I

gradul II

cu definitivat

fără definitivat

Necalificat

2

31

10

12

12

3

Distribuția pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:

Vechime

debutant

3-5ani

6-10 ani

11- 15ani

16-20ani

21-25ani

26-30ani

Peste

30 ani

- în învățământ

9

2

6

17

14

4

5

13

- în unitate

31

18

9

3

2

1

3

3

Personal didactic auxiliar:

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Număr de persoane calificate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

Administrator financiar

1

1

1

Secretar sef

1

1

1

Secretar

1

1

1

Informatician, analist programator (inginer sistem)

1

1

1

Bibliotecar

1

1

1

Laborant

1

1

1

Operator date

1

1

0,5

Personal nedidactic :

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Număr de persoane calificate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

îngrijitor

6

6

6

Muncitor calificat

1

1

1

Paznic

3

3

3

Formarea continuă a cadrelor didactice

 • Formarea continuă prin C.C.D. în colaborare cu I.S.J., masterate sau cursuri postuniversitare.
 • Propria formare prin activități metodice și psihopedagogice, organizate la nivelul comisiilor metodice, ale cercurilor pedagogice, al consfătuirilor pe discipline;
 • Orientare școlară, profesională și vocațională;
 • Perfecționarea prin continuarea studiilor
 • Cursuri de formare:

Nr. crt.

Numele și prenumele cadrului didactic

Denumirea cursului de formare

Avizat de:

 

1.

Atudosiei Dumitrița

Calitate și eficiență în cariera didactică

Programul este avizat de MEN/DGISSEP cu nr. 38446/23.01.2018, furnizat de Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, desfășurat în perioada 08.07.2018 - 18.07.2018 cu durata de 30 de ore

2.

Dutcă Valeria

Informatică șiTIC pentru clasa a V-a

septembrie - octombrie 2017 CCD Iași

3.

Nestor Cornelia

Management educațional

Avizat CCD Iași, decembrie 2017

4.

Agavriloaie Mihaela

Management educațional

Avizat CCD Iași, decembrie 2017

5.

Nestor Cornelia

Sănătatea și

Securitatea Muncii

Avizat de

Inspectoratul

Teritorial de Muncă din Iași

6.

Juncanariu Ileana

“Tehnici de eficientizare a actului educațional” “Educația tehnologică și abilități practice - strategii modern de predare - învățare - evaluare”

7.

Macovei Daniela

8.

Simon Elena

9.

Vatamanu Marinela

> Participare la simpozioane:

1.

JUNCANARIU ILEANA

“Valențe formative ale activităților extracurriculare și de parteneriat”

“Cei șapte ani de acasă./ Din suflet pentru mama”

“Mama cel dintâi cuvânt”

“Altfel de povești”

2.

MACOVEI DANIELA

3.

SIMON ELENA

4.

VATAMANU MARINELA

5.

TOMUȘ ADRIAN

Simpozionul Judetean “Știință și pasiune”, ediția a VII-a, ColegiulTehnic de Electronică și Telecomunicații “Gh. Mârzescu” - Studiul decodificatoarelor cu ajutorul simulatoarelor educaționale

> Participarea la seminarii:

1.

JUNCANARIU ILEANA

“Alături de copilul autist”

2.

MACOVEI DANIELA

“Dezvoltarea relațiilor interumane”

3.

SIMON ELENA

 

4.

VATAMANU MARINELA

 

> Comisia de Formare și Dezvoltare Continuă împreună cu direcțiunea a informat în permanență candidații înscriși la definitivat și grade didactice cu privire la toate înștiințările trimise de I.S.J. și au dus la I.S.J. rapoartele scrise de la inspecțiile desfășurate pentru definitivat și grade didactice.

> În anul școlar 2017 -2018 au fost susținute următoarele inspecții:

Nr. crt.

Numele și prenumele cadrului didactic care a susținut inspecții

Tipul de inspecție

1.

ATODOSIEI DUMITRIȚA - CĂTĂLINA

Inspectia curentă 1 și 2 pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ sesiunea 2018

2.

AVRAMIUC ANDREEA ROXANA

Inspectia curentă 1 și 2 pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ sesiunea 2018

3.

TĂTARU RADU

Inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II

4.

POPA BRÎNDUȘA - GEORGIANA

Inspectia curentă 1 pentru acordarea gradului didactic I

5.

SUSANU(CĂSĂTORITĂ BIȘOC) MIHAELA

Inspecția specială pentru acordarea gradului didactic I

6.

BATINCU MIHAELA

Inspecția specială pentru acordarea gradului didactic I

Se constată următoarele:

 • O creștere a interesului cadrelor didactice pentru perfecționarea continuă; receptivitate la nou
 • Bună pregătire în specialitate și metodică, preocupare pentru activitățile extra-curriculare și activitățile de cerc.
 • Parteneriate și colaborări

Parteneriatul cu agenții economici asigură:

 • Pregatirea practică a elevilor la nivelul impus de Standardul de Pregătire Profesionala în meserie și constituie o modalitate de verificare a modului în care elevii au dobândit competențele profesionale specifice meseriei.
 • Aprovizionarea cu materii prime și materiale necesare desfașurării procesului de producție, în care elevii sunt implicați în mod direct, dar și posibilitatea comercializării produselor.
 • Inserția în producție a absolvenților și feed-back-ul calității pregatirii profesionale a acestora.
 • Identificarea nevoilor de formare profesională a elevilor din mediul rural

Parteneriate interne

Relațiile școlii cu O.N.G.-uri au vizat intervenția complementară în procesul de formare profesională a elevilor, in formarea lor ca buni cetaț eni. In programele derulate sau în curs de derulare s-a urmarit formarea elevilor și cadrelor didactice în vederea desfașurării de activităț i având ca scop prevenirea delicvenței juvenile, consumului de droguri, a traficului de ființe umane și educația pentru sănătate.

Colaborările cu Universitatea Tehnica "Gh. Asachi", Universitatea "Al.I.Cuza", Casa Corpului Didactic, permit profesorilor și școlii să realizeze programul de pregatire pentru obținerea gradelor didactice și a doctoratului.

Experiența cadrelor didactice din școală a permis cooptarea profesorilor școlii ca metodiști .

Parteneriatul cu școlile și grădinițele din oraș și din țară este o activitate căreia colectivul didactic îi acordă o atenție deosebită, concretizându-se în protocoale de colaborare încheiate cu:

 • Școala specială
 • Școala Lunca Pașcani
 • Școala „ I. Cantacuzino” Pașcani
 • Colegiul Tehnic „Unirea” Căi Ferate, Pașcani
 • Liceul teoretic ”Miron Costin”, Pașcani
 • Grădinița nr.3, nr.5 Pașcani
 • Asociația Româna Anti - SIDA
 • Fundația Pro WOMEN
 • Asociația Eco Școala
 • Poliția Pașcani
 • Casa de Cultură Pașcani
 • Liceul Economic Tehnologic “Nicolae Iorga”, Pașcani

Liceul Tehnologic „M. Busuioc” reprezintă un mediu deschis de învățare, fapt pentru care între profesorii școlii și membrii comunităț ii locale sunt stabilite foarte bune relații de colaborare; aceeași bună colaborare există și cu profesorii din alte școli.

 

deschider an scolar

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2