Desfășurarea Evaluării Naționale 2020

CABINET MINISTRU

ORDIN

de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Descarca document original - Link

Având în vedere:

 • prevederile 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
 • prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),
 • prevederile ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
 • prevederile 2 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020, prevederile art. 49 din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2020,
 • prevederile Decretului nr. 240/2020, privind prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr.195/2020,
 • în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din H.G. nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

MINISTRUL EDUCAȚIEI SI CERCETĂRII

emite prezentul ordin:

Art. I Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Anexa intitulată Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.
 2. După 3 se introduce un nou articol, art. 31, cu următorul cuprins: „art. 31 Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019 - 2020." 
 3. La art. 4 se adaugă două noi alineate, alineatele (3 ) și (4), cu următorul cuprins: „(3) elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv „COVID-19" susțin probele de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educației si Cercetării;  (4) pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale de susținere a probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzută în Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020."
 4. La 5, alineatul (4) literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: ,,a) ștampila-tip pentru unitățile de învățământ/centrele de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea Națională: „Evaluare Națională 2020 - C.E."; b) ștampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare Națională 2020 - C.Z.E.".
 5. La 6, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(7) Tragerea la sorți se efectuează în sistem de videoconferință cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai organizațiilor de părinți reprezentative, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media. (8) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la videoconferință organizată pentru tragerea la sorți."
 1. La 9, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații, completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. In cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia."
 1. La 11, după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (10) cu următorul cuprins: „(10) Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba."
 2. Articolul 12 alin.(2) se abrogă.

Art. II Direcția Generală învățământ Preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare în Educație, Direcția Generală Minorități si Relația cu Parlamentul - Direcția 5 Minorități, Direcția Generală Economică, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Descarca document original - Link

 

CALENDARUL

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,

în anul școlar 2019-2020

02 - 05 iunie 2020 - înscrierea la evaluarea națională 

15 iunie 2020 - Limba și literatura română - probă scrisă

17 iunie 2020  -  Matematica - probă scrisă

18 iunie 2020 - Limba și literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 2020 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

22 iunie (ora 16:00 - ora 19:00) - 23 iunie (ora 8:00 - ora 12:00) Depunerea contestațiilor

23 - 26 iunie 2020 - Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.


 Descarca document original - Link

 

deschider an scolar

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2