Ordin 5033 - metodologiei a învățământului profesional de stat

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.


Art. 1. — Se aprobă Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcționarea, admiterea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 24 februarie 2014.

Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management, resurse umane, Direcția minorități, Direcția generală buget-finanțe, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru

București, 29 august 2016.

Nr. 5.033.

ANEXĂ

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

a învățământului profesional de stat


CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta metodologie reglementează organizarea și funcționarea învățământului profesional de stat, în condițiile legii, începând cu anul școlar 2016—2017.

Art. 2. — Învățământul profesional de stat, reglementat prin prezenta metodologie, numit în continuare învățământ profesional, are următoarele obiective:

 1. formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului european al calificărilor;
 2. dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie necesare în scopul integrării socio-profesionale și progresului în viitoarea carieră;
 3. facilitarea integrării socioprofesionale a absolvenților învățământului profesional în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
 4. implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii;
 5. dezvoltarea motivației tinerilor pentru muncă și a

interesului pentru învățare, printr-o abordare integrată a

pregătirii teoretice și practice într-o calificare solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare.

Art. 3. — (1) Învățământul profesional este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior.

 • Învățământul profesional este organizat ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi.

 ’

 • Învățământul profesional, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfășurat și în limbile minorităților naționale.
 • Pot opta pentru înscrierea în învățământul profesional și elevii din învățământul special care finalizează învățământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
 • Învățământul profesional se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Art. 4. — Formarea profesională inițială prin învățământul profesional constă în:

 1. pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învățământ profesional;
 2. pregătire profesională generală și de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea și al treilea an de învățământ

Art. 5. — (1) Efectivul de elevi al unei formațiuni de studiu pentru învățământul profesional respectă prevederile legale în vigoare.

 • O formațiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau maximum două calificări profesionale din același domeniu de pregătire profesională.
 • În cazuri excepționale și numai cu aprobarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice se poate organiza o formațiune de studiu și pentru două calificări profesionale din domenii de pregătire profesională

Art. 6. — (1) Elevii din învățământul profesional beneficiază de susținere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin „Bursa Profesională”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional.

 • Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din învățământul profesional pot beneficia și de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de practică.

CAPITOLUL II

Organizarea învățământului profesional

Art. 7. — (1) Învățământul profesional se poate organiza numai în unitățile de învățământ profesional și tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională inițială pentru calificările de nivel 2 specificate în Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare. Calificările de nivel 2 specificate în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare corespund nivelului 3 al Cadrului național al calificărilor.

 • Prevederile alin. (1) se aplică până la data intrării în vigoare a Registrului național al calificărilor. De la data intrării în vigoare a Registrului național al calificărilor, învățământul profesional se poate organiza numai în unitățile de învățământ profesional și tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională inițială pentru calificările de nivel 3 specificate în
 • Unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
 1. existența bazei materiale necesare desfășurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale;
 2. existența resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.

Art. 8. — (1) Învățământul profesional se organizează numai în unitățile de învățământ care anexează la propunerea privind planul de școlarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituții publice, prin care se stabilesc obligațiile privind:

 1. organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale a elevilor în unitatea de învățământ și la operatorii economici, precum și proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
 2. asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învățământul profesional și pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.
 • Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economici/instituțiile publice partenere pe o durată de minimum 4 ani școlari, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul
 • Modelul contractului-cadru este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 9. — (1) Cifra de școlarizare pentru învățământul profesional se stabilește anual, pe baza nevoilor pieței muncii și a tendințelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de acțiune pentru învățământ (PRAI) la nivel regional și Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI) la nivel local, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

 • Cifra de școlarizare se stabilește la nivel județean cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de școlarizare aprobate de ministrul educației naționale și cercetării științifice.
 • Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), prin reprezentanții săi în fiecare regiune, asigură asistență metodologică inspectoratelor școlare și comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) în fundamentarea planului de școlarizare și stabilirea cifrei de școlarizare.

Art. 10. — (1) Lista unităților de învățământ care organizează învățământ profesional se stabilește anual, pe baza propunerilor unităților de învățământ și a operatorilor economici.

 • Proiectul planului de școlarizare pentru învățământul profesional și lista unităților de învățământ care organizează învățământ profesional sunt realizate la nivelul fiecărui județ, sunt avizate de către comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social și de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, prin reprezentanții săi la nivel regional. Proiectul planului de școlarizare pentru învățământul profesional și lista unităților de învățământ care organizează învățământ profesional sunt aprobate de către inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București.
 • Lista unităților de învățământ profesional și proiectul planului de școlarizare se fundamentează numai cu respectarea următoarelor repere:
 1. prevederile Planului regional de acțiune pentru învățământ și Planului local de acțiune pentru învățământ, distribuția teritorială a ofertei unităților de învățământ și direcțiile strategice de restructurare a rețelei județene, a municipiului București, a unităților de învățământ profesional și tehnic;
 2. accesibilitatea unităților de învățământ, stabilită prin analiza distribuției în teritoriu a rețelei de învățământ profesional la nivel județean, în raport cu infrastructura și cu rețeaua de transport;
 3. ponderea elevilor cu domiciliul în alte localități/unități teritorial-administrative din totalul populației școlare locale, care solicită să se pregătească pentru o anumită calificare, în raport cu posibilitățile de asigurare a transportului elevilor și/sau a cazării în internate școlare;
 4. îndeplinirea, conform standardelor de acreditare, de către unitățile de învățământ, a prevederilor legale privind: spațiile de școlarizare, baza materială, sănătatea și securitatea muncii, pregătirea personalului didactic;
 5. existența contractelor-cadru, prevăzute la art. 8 al prezentei metodologii, încheiate cu operatorii economici/ instituțiile publice cu dotări tehnologice și resurse, capabile să asigure pregătirea practică a elevilor pentru calificările solicitate;
 6. alte repere, legate de specificul regional și local, stabilite de inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București și avizate de comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social.
 • Anexele proiectului planului de școlarizare, detaliate pe domenii de formare profesională, calificări și unități de învățământ, conform modelului prevăzut în anexele nr. 2—4 la prezenta metodologie, completate de către inspectoratele școlare, sunt transmise la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (Direcția generală management și resurse umane — DGMRU) și la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), odată cu transmiterea anexelor metodologiei de fundamentare a cifrei de școlarizare.

Art. 11. — (1) Încadrarea cu personal didactic în învățământul profesional se face în funcție de specializarea acestora, de prevederile planului-cadru și ale planului de învățământ, conform prevederilor legale.

(2) În învățământul profesional poate fi încadrat și personal didactic asociat, în condițiile legii.

 • Selecția personalului didactic asociat se realizează conform legislației în vigoare și respectând metodologia mișcării personalului didactic, aprobată de ministrul educației naționale și cercetării științifice.

Art. 12. — (1) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București publică lista cu unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional și oferta de pregătire a acestora în broșura admiterii în învățământul liceal de stat. În scopul unei bune și complete informări a elevilor și a părinților acestora, broșura admiterii va conține atât informațiile legate de admiterea în învățământul liceal de stat, cât și în cel profesional, în secțiuni separate.

(2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București realizează activități specifice de prezentare și promovare a ofertei locale a învățământului profesional, împreună cu unitățile de învățământ și cu operatorii economici/instituțiile publice partenere.

(3) Pentru promovarea ofertei locale a învățământului profesional, fiecare inspectorat școlar județean/al municipiului București, în colaborare cu comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social și operatorii economici, va realiza un plan de acțiuni la nivel județean, care va cuprinde:

 1. organizarea acțiunii „Săptămâna meseriilor” în perioada dedicată activităților de consiliere și orientare profesională a elevilor;
 2. organizarea acțiunii „Târgul meseriilor” pentru prezentarea ofertei la nivel regional/județean;
 3. promovarea învățământului profesional și a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă;
 4. alte acțiuni de promovare.
 • Inspectoratele școlare județene/al municipiului București prevăd obligatoriu în tematica de inspecție școlară cel puțin o activitate care vizează organizarea și funcționarea învățământului

CAPITOLUL III
Conținutul pregătirii prin învățământul profesional

Art. 13. — (1) Planurile-cadru de învățământ și curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(2) Schemele orare de funcționare a învățământului profesional se stabilesc la nivelul unității de învățământ, în funcție de posibilitățile de organizare a stagiilor de pregătire practică la operatorul economic/instituția publică partener de practică.

(3) Schemele orare reprezintă particularizarea planului-cadru de învățământ la condițiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau semestru școlar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocării numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire putând fi distribuite pe durata anului școlar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână și a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.

Art. 14. — (1) Pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional se desfășoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică și al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învățământ.

(2) Orele de laborator tehnologic și orele de instruire practică se pot desfășura atât în laboratoarele și atelierele unității de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră pentru pregătirea practică.

(3) Durata stagiilor de pregătire practică se stabilește prin planul-cadru de învățământ.

 • Stagiile de pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituția publică parteneră. Pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, stagiile de pregătire practică pot fi organizate și în unitatea de învățământ, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:
 1. a) unitatea de învățământ dispune de ateliere dotate corespunzător și de resursa umană calificată pentru desfășurarea pregătirii practice a elevilor și asigură împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere materiile prime și materialele necesare dobândirii de către elevi a competențelor profesionale;
 2. b) condițiile de organizare și desfășurare a stagiilor de pregătire practică în unitatea de învățământ sunt reglementate în contractele-cadru cu operatorii economici/instituțiile publice partenere.
 • Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învățământ, aprobarea este dată de inspectorul școlar general, pe baza cererii unității de învățământ, însoțită de contractul-cadru încheiat cu operatorii economici/instituții publice, avizată de inspectorul școlar pentru învățământul profesional și
 • Pregătirea practică și de laborator a elevilor realizată în unitatea de învățământ se organizează, pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 15 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de învățământ.
 • Planificarea orară a pregătirii practice a elevilor organizate la operatorul economic/instituția publică va fi stabilită de unitatea de învățământ împreună cu entitatea parteneră, în funcție de programul de lucru al acesteia, respectând particularitățile de vârstă ale elevilor și reglementările legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii.

Art. 15. — (1) Stagiile de pregătire practică prevăzute prin planul-cadru de învățământ se desfășoară pe baza contractelor de pregătire practică, încheiate între unitatea de învățământ profesional, operatorul economic/instituția publică, partener de practică, elevul și părintele/reprezentantul legal al elevului minor, conform modelului standard aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(2) Contractele de pregătire practică pot fi încheiate individual (separat pentru fiecare elev) sau pentru mai mulți elevi care se pregătesc pentru aceeași calificare profesională.

(3) Stagiile de practică se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învățământ împreună cu operatorul economic/instituția publică parteneră, astfel încât să se asigure încheierea situației școlare a elevilor până cel mai târziu la data de 31 august a fiecărui an.

Art. 16. — (1) Directorul unității de învățământ desemnează câte un cadru didactic coordonator de practică, pentru fiecare grupă. Cadrul didactic coordonator de practică este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a activităților asumate de unitatea de învățământ, prin contractul de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferent dacă stagiul de practică se desfășoară la unul sau la mai mulți operatori economici/instituții publice.

(2) Operatorii economici/Instituțiile publice la care se desfășoară pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional stabilesc tutorii care coordonează această activitate.

(3) Pentru buna desfășurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică.

 • Responsabilitățile tutorelui și ale cadrului didactic coordonator de practică sunt stabilite prin contractul de pregătire practică.

CAPITOLUL IV

Evaluarea și certificarea rezultatelor învățării

Art. 17. — Absolvenții învățământului profesional care au finalizat stagiile de pregătire practică stabilite prin planul-cadru de învățământ au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale.

Art. 18. — (1) Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învățământ care a asigurat formarea profesională a absolvenților, în baza unei metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(2) Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale, pentru absolvenții învățământului profesional, se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(3) Probele examenului de certificare a calificării profesionale se organizează la operatorii economici/instituțiile publice partenere sau la unitatea de învățământ care a asigurat formarea profesională în situația în care contractele-cadru cu operatorii economici/instituțiile publice partenere prevăd în mod expres acest lucru.

 • Din comisia de examen fac parte evaluatori autorizați, externi unității de învățământ în care s-a desfășurat programul de formare, precum și reprezentanți ai operatorului economic/instituției publice partenere în conformitate cu reglementările din metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării
 • Monitorizarea organizării și desfășurării examenului de certificare este realizată de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București.

Art. 19. — (1) Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(2) Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal, în condițiile legii și ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 20. — Prevederile prezentei metodologii se aplică elevilor care sunt școlarizați în învățământul profesional de stat începând cu anul școlar 2016—2017.

Art. 21. — În scopul eliberării certificatelor de calificare profesională cu recunoaștere națională, examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional particular se organizează pe baza metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 22. — (1) Calitatea serviciilor de educație și formare profesională inițială în învățământul profesional este monitorizată extern prin:

 1. a) inspecția unităților de învățământ preuniversitar, realizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sau inspectoratele școlare, reglementată de Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.547/2011;
 2. b) monitorizarea implementării planurilor de acțiune ale școlilor (PAS), realizată de către comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru formarea profesională (CLDPS), reglementată de Cadrul general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice 4.456/2015.

(2) Planificarea, organizarea și desfășurarea monitorizării externe a implementării planurilor de acțiune ale școlilor se realizează pe baza cadrului general stabilit prin Metodologia de monitorizare a Planului de acțiune al școlii (PAS), aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 23. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat

CONTRACT-CADRU

pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat

Nr. de înregistrare la unitatea de învățământ............ Nr. de înregistrare la operatorul economic.....................................................................

 1. Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

 1. Unitatea de învățământ (organizator de practică).......... ,

cu sediul în .............. , str................. nr....... , județul ........... ,

tel................... ,.. fax ............................. ,... CUI ................ ,

cont bancar IBAN .......................... , deschis la ................. ,

reprezentată legal prin ............................. ,.. având funcția de

director,

și

 1. Operatorul economic (partener de practică)................ ,

cu sediul în............................ , str......................... ,.. nr....... ,

județul................................. , identificată cu J.................... ,

CUI..................... , având cont bancar IBAN.......................... ,

deschis la....................... , sucursala.................................. ,

tel................... ,.. fax ............................. ,... reprezentat legal

prin................................ , în calitate de............................

 1. Obiectul contractului

Art. 1. — Prezentul contract stabilește responsabilitățile părților în formarea profesională inițială pentru elevii prevăzuți a fi înscriși în învățământul profesional, în clasa a IX-a, în anul școlar după cum urmează:

 • elevi, în domeniul de pregătire profesională ,

calificarea........................ ;

 • elevi, în domeniul de pregătire profesională ,

calificarea........................ ;

 • elevi, în domeniul de pregătire profesională ,

calificarea........................

Art. 2. — Prezentul contract-cadru reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate contractele de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic.

 • Durata contractului

Art. 3. — (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de [1] ani școlari, care cuprinde perioada de timp

aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de pregătire a elevilor înscriși, inclusiv cea a examenului final de evaluare și certificare a calificării, începând cu anul școlar , și intră în vigoare la

data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

(2) Contractul-cadru se actualizează anual și poate fi revizuit cu acordul părților.

 1. Obligațiile părților

Art. 4. — Unitatea de învățământ (organizator de practică) are următoarele obligații:

 1. a) organizează și desfășoară activități de informare și promovare a învățământului profesional;
 2. organizează și desfășoară împreună cu operatorul economic activități de informare și promovare a ofertei de formare menționată la art. 1;
 3. supune avizării Consiliului de administrație din unitatea de învățământ componența Comisiei de admitere în învățământul profesional și o transmite spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional;
 4. elaborează, în parteneriat cu operatorul economic, Procedura de preselecție a candidaților la admiterea în învățământul profesional, în cazul în care operatorul economic/instituția publică parteneră a unității de învățământ se implică prin susținere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor printr-un angajament menționat în contractul-cadru cu unitatea de învățământ;
 5. supune avizării inspectoratului școlar județean/al municipiului București și aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ Procedura de admitere și Procedura de preselecție a candidaților la admiterea în învățământul profesional;
 6. încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/tutorii legali ai acestora, contractele de pregătire practică în condițiile și la termenele prevăzute în Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional și în Metodologia și Calendarul admiterii în învățământul profesional, în vigoare;
 7. asigură condițiile materiale — spații de instruire, mijloace de învățământ etc. — pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizate în unitatea de învățământ, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul contract- cadru, Standardele de pregătire profesională, planurile-cadru de învățământ și curriculumul în vigoare;
 8. asigură resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 9. desemnează, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică. Cadrul didactic coordonator este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a activităților asumate de unitatea de învățământ prin contractul de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează. Responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi stabilite în detaliu în Anexa pedagogică a Contractului de pregătire practică care vor fi încheiate conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.539/2012;
 10. cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ asigură, împreună cu tutorele desemnat de operatorul economic, evaluarea competențelor dobândite de elevul practicant pe durata stagiului de pregătire practică;
 11. realizează proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (curriculum pentru stagiile de pregătire practică), în conformitate cu solicitările operatorului economic și cerințele Standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu acesta;
 12. stabilește, în parteneriat cu operatorul economic, schemele orare de funcționare a învățământului profesional, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
 13. planifică, împreună cu operatorul economic, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
 14. asigură, în colaborare cu operatorul economic, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 15. asigură celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în

Art. 5. — Operatorul economic are următoarele obligații:

 1. a) sprijină unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea activităților de informare și promovare a învățământului profesional;
 2. b) organizează și desfășoară, împreună cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare menționate la art. 1;
 3. transmite unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul profesional de la nivelul unității de învățământ;
 4. elaborează, în parteneriat cu unitatea de învățământ, Procedura de preselecție a candidaților la admiterea în învățământul profesional, în cazul în care operatorul economic/instituția publică parteneră a unității de învățământ se implică prin susținere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajamentele menționate în anexele nr. 1 și 2 la prezentul contract-cadru;
 5. încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/tutorii legali ai acestora, contractele de pregătire practică în condițiile și la termenele prevăzute în Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
 6. asigură, pe parcursul fiecărui an școlar din cei 3 (trei) ani școlari de învățământ profesional, condițiile materiale — spații de instruire, mijloace de învățământ, utilaje, echipamente etc. — pentru desfășurarea orelor de laborator, instruire practică săptămânală și stagiu de pregătire practică — curriculum în dezvoltare locală, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul contract, Standardele de pregătire profesională, planurile-cadru de învățământ și curriculumul în vigoare;
 7. asigură resursele umane — tutorii — pentru coordonarea activității de pregătire practică desfășurată la operatorul economic, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului Responsabilitățile tutorilor vor fi stabilite în detaliu în contractele de pregătire practică încheiate conform prevederilor Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
 8. tutorele desemnat de operatorul economic asigură, împreună cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, evaluarea competențelor dobândite de elevul practicant pe durata stagiului de pregătire practică;
 9. participă cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (curriculum pentru stagiile de pregătire practică — curriculum în dezvoltare locală);
 10. stabilește, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului profesional, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
 11. planifică, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional;
 12. înainte de începerea stagiului de practică, operatorul economic are obligația de a asigura instruirea practicantului cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu legislația în vigoare;
 13. operatorul economic va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a practicanților, conform prevederilor legale în vigoare;
 14. poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică a elevilor, cu acordul acestora și/sau al părinților/tutorilor legali ai acestora, cu respectarea prevederilor legislației muncii;
 15. asigură, în colaborare cu unitatea de învățământ, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 16. poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, respectând prevederile legislației Stagiile suplimentare se organizează pe baza unei convenții individuale încheiate cu elevul sau părintele/tutorele legal instituit al elevului, cu respectarea art. 13 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani.

Art. 6. — (1) Operatorul economic va putea acorda elevului practicant sprijin material sau de altă natură în condițiile legii și în funcție de posibilitățile sale financiare, cum ar fi:

 1. a) bursă de studii;
 2. b) premii, gratificări, prime;
 3. plata transportului la și de la locul desfășurării stagiului de practică;
 4. asigurarea unei mesei/zi;
 5. examinări și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică în conformitate cu cerințele specifice, în funcție de domeniul de activitate;
 6. echipament de muncă și protecție conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă.

(2) Situația stimulentelor și formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul contract care se completează anual.

(3) Anexa nr. 2 se completează numai în cazul în care operatorul economic asigură sprijin material sau de altă natură în condițiile legii.

 • Condițiile pentru acordarea stimulentelor și formelor de sprijin menționate mai sus se vor detalia de către operatorul economic și vor fi specificate în contractele de practică încheiate cu elevii.
 • Operatorul economic se angajează să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, în angajarea în timpul sau după finalizarea formării

Art. 7. — (1) Contractele individuale de pregătire practică trebuie să acopere întreaga perioadă de pregătire a elevilor, inclusiv examenul final de evaluare și certificare a calificării.

(2) Contractele individuale de pregătire practică pot fi reziliate unilateral de către operatorul economic partener de practică, doar după informarea prealabilă a unității de învățământ.

(3) Condițiile de reziliere prevăzute la alin. (2) vor fi specificate în contractele individuale de pregătire practică

 1. Răspunderea părților

Art. 8. — Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile de exonerare prevăzute de lege.

 1. Modificarea și rezilierea contractului

Art. 9. — Prezentul contract se poate modifica cu acordul ambelor părți prin act adițional, care va constitui anexă la prezentul contract.

Art. 10. — În cazul în care derularea uneia sau mai multor secvențe de formare profesională menționate în anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru nu este conformă cu angajamentele luate de către operatorul economic și/sau cu convențiile de stagii pentru pregătirea elevilor, unitatea de învățământ poate decide întreruperea derulării secvențelor de formare profesională care revin operatorului economic prin prezentul contract-cadru, după informarea prealabilă a operatorului economic și primirea confirmării de primire a acestei informări.

Art. 11. — În cazul în care derularea uneia sau mai multor secvențe de formare profesională menționate în anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru nu este conformă cu angajamentele luate de către unitatea de învățământ în cadrul prezentului contract-cadru și/sau convențiilor de stagii pentru pregătirea elevilor, operatorul economic poate decide întreruperea derulării secvențelor de formare profesională care îi revin prin prezentul contract-cadru, după informarea prealabilă a unității de învățământ și primirea confirmării de primire a acestei informări.

Art. 12. — Prezentul contract poate fi denunțat de către oricare dintre părți printr-o notificare scrisă prealabilă, acordând un preaviz de 9 luni celeilalte părți.

Art. 13. — Rezilierea contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja existente între părțile contractante.

 • Notificări

Art. 14. — În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la persoana și adresa prevăzută la pct. I. din prezentul contract.

Art. 15. — Dacă notificările nu se pot efectua în scris, atunci cererile sau alte comunicări între părți se consideră efectuate la transmiterea lor prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să-și le comunice reciproc.

Art. 16. — Partea care își schimbă adresa de notificare este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de maximum 5 zile, cu privire la schimbarea de adresă, e-mail, telefon.

Art. 17. — Orice notificare care are ca scop modificarea prezentului contract se va efectua în formă scrisă.

 • Forța majoră

Art. 18. — Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial) a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art. 19. — Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document emis de autoritatea competentă care certifică apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

Art. 20. — Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 1. Litigii

Art. 21. — Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 22. — În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești din raza teritorială a sediului unității de învățământ.

 1. Clauze finale

Art. 23. — Prezentul contract, încheiat cu acordul părților, reprezintă instrumentul oficial și legal dintre cele două părți.

Art. 24. — Prezentul contract, împreună cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților și înlătură orice altă convenție verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 25. — Neexercitarea de către una dintre părți a drepturilor ce îi revin din prezentul contract nu echivalează cu renunțarea la acele drepturi.

Art. 26. — Prezentul contract a fost încheiat la................ în

2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Unitatea de învățământ:.......................................................................

Reprezentant legal (numele și prenumele):............................................

Funcția:..............................................................................................

Semnătura

Operatorul economic:..........................................................................

Reprezentant legal (numele și prenumele):............................................

Funcția:..............................................................................................

Semnătura

ANEXA Nr. 1 la Contractul-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat

Partajarea responsabilităților privind organizarea și desfășurarea formării profesionale în anul școlar.......................................................................................................................................................................

Calificarea profesională:................

 1. Locurile unde se desfășoară formarea elevilor

Clasa a IX-a

Modulul de pregătire[2]

Laborator/Instruire practică săptămânală

Numărul total de ore conform planului de învățământ

Din care, cu desfășurare la:

Unitatea de învățământ

Operatorul economic

I.....................

Laborator

Instruire practică săptămânală

II......................

Laborator

Instruire practică săptămânală

Stagiul de pregătire practică (CDL)

Clasa a X-a

Modulul de pregătire[3]

Laborator/Instruire practică săptămânală

Numărul total de ore conform planului de învățământ

Din care, cu desfășurare la:

Unitatea de învățământ

Operatorul economic

I.....................

Laborator

Instruire practică săptămânală

II......................

Laborator

Instruire practică săptămânală

Stagiul de pregătire practică CDL

Clasa a XI-a

Modulul de pregătire[4]

Laborator/Instruire practică săptămânală

Numărul total de ore conform planului de învățământ

Din care, cu desfășurare la:

Unitatea de învățământ

Operatorul economic

I.....................

Laborator

Instruire practică săptămânală

II......................

Laborator

Instruire practică săptămânală

Stagiul de pregătire practică CDL

NOTĂ:

Pentru situația în care Stagiul de pregătire practică CDL se desfășoară integral sau parțial în unitatea de învățământ este necesară aprobarea dată de inspectorul școlar general, avizată de inspectorul școlar pentru învățământul profesional și tehnic.

Certificăm faptul că spațiile de învățământ destinate desfășurării orelor de laborator, de instruire practică săptămânală și pentru stagiile de pregătire practică, atât din unitatea de învățământ, cât și de la operatorul economic asigură toate condițiile pentru dobândirea de către elevi a competențelor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul în vigoare.

Materiile prime, materialele și energia necesare asigurării dobândirii de către elevi a competențelor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul în vigoare sunt asigurate de către partenerul la care se desfășoară laboratorul, instruirea practică săptămânală.

Pentru perioadele de desfășurare a Stagiului de pregătire practică CDL la operatorul economic, materiile prime, materialele, energia necesare asigurării dobândirii de către elevi a competențelor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculum în vigoare sunt asigurate de către operatorul economic.

 1. Asigurarea materiilor prime și materialelor în stagiile de pregătire practică organizate la unitatea de învățământ

Clasa a IX-a

Rezultate ale învățării

Materiile prime, materialele asigurate

De către unitatea de învățământ:

De către operatorul economic:

5

6

7

Clasa a X-a

Rezultate ale învățării

Materiile prime, materialele asigurate

De către unitatea de învățământ:

De către operatorul economic:

5

6

7

Clasa a XI-a

Rezultate ale învățării

Materiile prime, materialele asigurate

De către unitatea de învățământ:

De către operatorul economic:

5

6

7

Unitatea de învățământ:..........................................................

Reprezentant legal (numele și prenumele):...............................

Funcția:.................................................................................

Semnătura

Operatorul economic:.............................................................

Reprezentant legal (numele și prenumele):...............................

Funcția:.................................................................................

Semnătura

la Contractul-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat

Situația stimulentelor și formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic în anul școlar............

Stimulentul/Forma de sprijin acordată elevilor

Numărul de elevi prevăzuți a fi înscriși în învățământul profesional

Numărul de elevi pentru care se va acorda stimulentul/forma de sprijin

Valoarea stimulentului/formei de sprijin acordată/elev

Perioada pentru care se va acorda stimulentul/forma de sprijin (nr. de luni)

Valoarea totală a stimulentului/formei de sprijin acordată elevilor (=3*4*5)

1

2

3

4

5

6

bursa de studii

premii, gratificări, prime

plata transportului la și de la locul desfășurării stagiului de practică

asigurarea unei mesei/zi

examinări și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică

echipament muncă

echipament de protecție

Altele:........

Altele:........

Total valoare stimulente/forme de sprijin

Calificarea profesională:................

NOTĂ:

Anexa nr. 2 se completează numai în cazul în care operatorul economic asigură sprijin material sau de altă natură în condițiile legii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 856/27.X.2016

Operatorul economic:......................................

Reprezentant legal (numele și prenumele):............................................

Funcția:.............................................

Semnătura

ANEXA Nr. 2 la Metodologia de organizare si funcționare a învățământului profesional de stat

Inspectoratul Școlar Județean.... /Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Avizat CLDPS Președinte CLDPS, Numele și prenumele:..............

Semnătură

Aviz

Coordonator regional CNDIPT,
Numele și prenumele:

Semnătură

Proiectul planului de școlarizare la învățământul profesional de zi pentru anul școlar................

Detaliere pe unități de învățământ

NOTE:

 1. Se vor completa domeniul de formare profesională și calificarea conform Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Fiecare operator economic se trece pe o linie distinctă.
 3. Clasele constituite din calificări aparținând unor domenii diferite de pregătire pot fi planificate în mod excepțional numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Inspector școlar general,
Numele și prenumele:

Semnătură

Consilier Compartiment rețea școlară,

Numele și prenumele:

Semnătură

ANEXA Nr. 3

la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat

Inspectoratul Școlar Județean ...

... /Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Avizat CLDPS

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 856/27.X.2016

Președinte CLDPS

Nume și prenume: .......

Semnătură

Aviz

Coordonator regional CNDIPT,
Semnătură

Proiectul planului de școlarizare la învățământul profesional de zi pentru anul școlar.................

Detaliere pe domenii de formare profesională și calificări

Domeniul de formare profesională

Calificarea

Propuneri clasa a IX-a

Nr. de clase

Nr. de elevi

Total, din care:

0

0

Mecanică

0

0

Electromecanică

0

0

Electronică automatizări

0

0

Chimie industrială

0

0

Materiale de construcții

0

0

Electric

0

0

Construcții instalații și lucrări publice

0

0

Agricultură

0

0

Silvicultură

0

0

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 856/27.X.2016

Domeniul de formare profesională

Calificarea

Propuneri clasa a IX-a

Nr. de clase

Nr. de elevi

Comerț

0

0

Turism și alimentație

0

0

Industrie alimentară

0

0

Fabricarea produselor din lemn

0

0

Industrie textilă și pielărie

0

0

Tehnici poligrafice

0

0

Estetica și igiena corpului omenesc

0

0

Producție media

0

0

NOTE:

 1. Se vor completa calificările conform Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Se introduc rânduri intermediare când este nevoie. Verificați să rămână formula „sumă” de clase/nr. de elevi la domeniul respectiv.
 3. Nu ștergeți rândurile cu total domenii chiar daca nu există ofertă de școlarizare în județ.

Consilier Compartiment rețea școlară,

Numele și prenumele:

Semnătură

Inspectoratul Școlar Județean.............. /Inspectoratul Școlar al Municipiului București

ANEXA Nr. 4 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat

ho

Solicitările operatorilor economici pentru școlarizare în învățământul profesional
și propunerea de ofertă de școlarizare pentru satisfacerea solicitărilor operatorilor economici în anul școlar.........................

Nr. crt.

Solicitarea de școlarizare

Denumirea operatorului economic

Datele de contact ale operatorului economic

Nr. de locuri solicitate de operatorul economic

Propunerea de ofertă de școlarizare pentru satisfacerea solicitărilor operatorilor economici

Calificarea profesională

Nr. de locuri solicitate

e-mail

tel ./fax

Nr. de locuri

Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici

Unitatea de învățământ

Observații1)

calificarea......

calificarea......

calificarea......

Total calificarea.........

0

0

0

calificarea......

calificarea......

calificarea......

Total calificarea.........

0

0

0

calificarea......

calificarea......

calificarea......

Total calificarea.........

0

0

0

Total general

0

0

0

Inspector școlar general, Inspector de specialitate,

Numele și prenumele:............................................................................................ Numele și prenumele:..............................

Semnătură Semnătură

Consilier Compartiment rețea școlară,

Numele și prenumele:..............................

Semnătură

1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de școlarizare nu satisface integral solicitarea de școlarizare din partea operatorilor economici.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 856/27.X.2016

[1] Perioada minimă este de 4 ani școlari.

[2] Se completează toate modulele din Planul de învățământ.

[3] Se completează toate modulele din Planul de învățământ.

[4] Se completează toate modulele din Planul de învățământ.

 • Se completează conform Curriculumului în dezvoltare locală.
 • Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale asigurate de unitatea de învățământ.
 • Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale asigurate de operatorul economic.

 

resized oferta educationala 24 25

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2